icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-road icon-terrain icon-sport icon-specialism icon-roof icon-ontwerp icon-integral icon-bronbemaling icon-drainage icon-techniques

Ontpoldering en onderhoud Noordwaard

Begin 2011 heeft Combinatie Noordwaard het contract van Rijkswaterstaat getekend om te starten met het ontpolderen van de Noordwaard (uitvoer 2012-2015). Combinatie Noordwaard is gevormd om het project integraal te kunnen benaderen en bestond uit Boskalis, Martens en Van Oord, Van Hattum en Blankevoort en Gebr. Van Kessel Onderhoud. Het project is voltooid in 2015. In opdracht van Rijkswaterstaat voert Gebr. Van Kessel Onderhoud vanaf 2015 het onderhoud uit in de Noordwaard

Datum Ruimte voor de rivier-project Noordwaard
2012-2015
Datum onderhoudswerkzaamheden Noordwaard
Begin 2015 - heden

Ontpoldering Noordwaard - ruimte voor de rivier

Nederland is goed beschermd tegen het water, maar dat is niet vanzelfsprekend. Vanuit het Deltaprogramma werkten de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen daarom samen aan een nieuw Deltaplan. Het Ruimte voor de Rivier-project Noordwaard was een mooi voorbeeld van de vernieuwende, integrale wateraanpak.

De Noordwaard is gelegen aan de Nieuwe Merwede, ten westen van de gemeente Werkendam en ten noorden van het Nationale Park de Biesbosch. In 5 jaar tijd is de polder opnieuw ingedeeld en gewijzigd van een binnendijks naar een buitendijks gebied. Met als vertrekpunt de topografische kaart van 1905 is het oude krekenstelsel hersteld en zijn oude cultuurhistorische elementen, zoals kades en dijken geaccentueerd. In het doorstroomgebied en langs (te herstellen) kreken kon zich op beperkte schaal (nieuwe) natuur ontwikkelen. Het water in de polder werd hierdoor niet langer door een primaire waterkering beschermd, maar is tot het stroomgebied van de Nieuwe Merwede gaan behoren bij waterstanden boven NAP +2,0 meter. Door de open verbindingen met zowel het Gat van de Noorderklip aan de zuidoostzijde en de Nieuwe Merwede aan de noordzijde, kwam de ontpolderde Noordwaard ook onder invloed van de dagelijkse getijdenwerking te staan. 

Werkzaamheden Combinatie Noordwaard

De uitgevoerde werkzaamheden (Design & Construct conform UAV-GC 2005) bestonden uit: grond nat en droog ontgraven, vervoeren en verwerken ten behoeve van aanleg kreken, dijken, terpen, wegen en watergangen en het uitvoeren van diverse bodemsaneringen. Ten behoeve van dit grondwerk zijn diverse woningen, schuren en andere objecten gesloopt en bomen en begroeiing verwijderd. Om de gehele polder bereikbaar te houden werden een aantal waterbouwkundige constructies gebouwd, zoals dijkbruggen, kreekbruggen, gemalen duikers en plankieren. Ook de wegen werden aangepakt: het verwijderen van verhardingen en wegfunderingen, het aanbrengen van bouwwegen, diverse wegverhardingen in asfalt en bestratingen.

Onze huidige werkzaamheden: onderhoud Noorwaard

In opdracht van Rijkswaterstaat voert Gebr. Van Kessel Onderhoud al ruim vier jaar (start 2015) het onderhoud uit in de Noordwaard. Daarbij krijgen wij hulp van diverse grazers, waaronder waterbuffels. Zie ook de speciale pagina voor waterbuffels in Noordwaard en Noordwaard beheer-pagina.

 Copyright fotografie: Wim Boon, Jan Louis Reijnierse, Harco Legdeur en Tanja de Bode (Free Nature).